Vedtægter​

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: ’Tænketanken for forfulgte kristne’.

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

§ 2. Formål

Foreningen ’Tænketanken for forfulgte kristne’ ønsker

 • At formidle evidensbaseret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.
 • At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne
 • At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne.
 • At anbefale konkrete handlemuligheder.

§ 3. Organisation

Foreningen ’Tænketanken for forfulgte kristne’s øverste myndighed er generalforsamlingen. ’Tænketankens’ medlemmer har adgang til- og stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger:

 • Formand for ”Tænketankens” bestyrelse. Valget gælder for 2 år.
 • To-fire bestyrelsesmedlemmer
 • 1 suppleant for bestyrelsen
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at 1 person er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem varsel på mail eller ved brev. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget.
 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden senest en uge før generalforsamlingen).
 5. Valg (Jf. § 3)
 6. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningen ’Tænketanken for forfulgte kristnes’ daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget i samarbejde med kassereren.

​Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

​Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudviklende fora for foreningen.

​Tegningsret for foreningen har formanden og næstformanden.

§ 6. Medlemskab

Som medlem optages de personer, som kan støtte foreningens formål, og som opfordres dertil af bestyrelsen. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

Ansatte i foreninger / organisationer, der arbejder inden for samme område som ”Tænketanken for forfulgte kristne” kan tilknyttes som ressourcepersoner – uden stemmeret – men kan ikke være medlemmer.

Tvivlstilfælde afgøres af generalforsamlingen.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen ’Tænketanken for forfulgte kristne’ søges finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen ’Tænketanken for forfulgte kristne’ er kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen ”Tænketanken for forfulgte kristne” er stiftet den 14. august 2019.​

Karsten Nissen​

Formand

​Jørgen Jørgensen

​​Næstformand

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk