Tænketankens anbefalinger

Hvordan kan det blive muligt at støtte op om kristne, som dagligt må leve i frygt for overgreb og forfølgelse? Tænketanken for forfulgte kristne har udformet en række anbefalinger til regeringen og Folketinget, medierne, kirker og de danske organisationer.

Anbefalinger til regering og folketing

Med udgangspunkt i MEGAFON-undersøgelsen (offentliggjort 14. september 2020) af holdningen til forskellige aspekter af grundlæggende menneskerettigheder, navnlig religionsfrihed og forfølgelse opfordrer Tænketanken for Forfulgte Kristne regering og folketing til

 • At være opmærksomme på, at religionsfriheden betragtes som en vigtig og essentiel menneskerettighed i befolkningen, ligesom den opfattes som næsten lige så presset som ytringsfriheden, og at flertallet af befolkningen undervurderer den forfølgelse af kristne, der foregår mange steder
 • At regeringen fastholder vægten på tros- og religionsfrihed i det internationale arbejde med at fremme og beskytte menneskerettighederne
 • I forbindelse med den nye udviklingspolitiske strategi at styrke fokus på tros- og religionsfriheds betydning for udviklingen mod bæredygtige og stabile samfund og at øge den konkrete støtte til truede religiøse minoriteter, herunder kristne minoriteter
 • At have særligt fokus på de minoriteter, der på grund af deres tro risikerer at blive drevet på flugt fra deres hjemstavn
 • I skoleundervisningen på alle niveauer at styrke oplysningsarbejdet omkring religiøst forfulgte, da viden herom i befolkningen er meget begrænset; det gælder ikke mindst konkret viden om kristne forfulgte
 • At være opmærksom på den rolle, som nyhedsmedierne spiller for befolkningens viden om religions- og trosfrihed og forfølgelse af religiøse minoriteter

​Anbefalinger til medierne

MEGAFON-undersøgelsen viser, at der generelt i den danske befolkninger en manglende viden om forfølgelse af kristne og andre religiøse mindretal, forfølgelsernes omfang, de lande, hvor der især sker forfølgelse og forfølgelsernes karakter. Vi opfordrer medierne til at tage et større ansvar for at rette op på dette ved

 • At give stoffet højere prioritet i den generelle nyhedsformidling
 • At styrke uddannelse og efteruddannelse af journalister til lettere og mere bredt at kunne formidle nyheder og baggrund om krænkelser af tros- og religionsfrihed.

Anbefalinger til kirkerne

MEGAFON-undersøgelsen viser, at der generelt i den danske befolkning, også blandt medlemmer af de danske kirker og øvrige trossamfund, er en manglende viden om forfølgelse af kristne og andre religiøse mindretal, forfølgelsernes omfang, de lande, hvor der især sker forfølgelse og forfølgelsernes karakter. For eksempel synes der i den danske befolkning at være en manglende bevidsthed om, at forfølgelse sker i mange forskellige lande, og at den udøves fra forskellige religiøse grupper og ideologier. Vi opfordrer derfor kirkerne og menighederne til at prioritere information og oplysning ved

 • At inddrage mennesker i menigheden, der er flygtet fra lande, hvor der finder forfølgelse sted
 • At undervise om kampen for tros- og religionsfrihed som en del af konfirmationsforberedelsen
 • At planlægge foredrag, sogneaftner og studiekredse om tros- og religionsfrihed og om de vilkår, forfulgte kristne lever under i særlige områder og lande
 • Holdningsundersøgelsen viser også, at ganske vist vægtes religionsfriheden højt, men dog ikke så højt som ytringsfriheden. Eftersom ytringsfriheden er en rettighed, der sætter en ramme, er religionsfriheden en af de rettigheder, som udfylder denne ramme. Derfor opfordrer vi kirkerne og menighederne til
 • At kæmpe for religionsfriheden som en vigtig forudsætning for at være troende i ethvert samfund

I den apostolske trosbekendelses tredje artikel bekender vi troen på »Den hellige almindelige kirke«, som består af alle de mennesker jorden over, som uanset hvilket kirkesamfund de tilhører, tror på den treenige Gud. Dette universelle kristne fællesskab forpligter kristne verden over til at vise solidaritet med deres trosfæller i andre lande. Visheden om, at vi støtter dem og beder for dem, betyder uendeligt meget for de forfulgte kristne. Vi opfordrer derfor kirkerne og menighederne til

 • At inkludere forbøn for forfulgte kristne i kirkebønnen ved søndagsgudstjenesten
 • At indbyde til forbønsgudstjenester med fokus på særlige brændpunkter, hvor kristne forfølges
 • At oprette venskabsbånd til menigheder i områder, hvor det er vanskeligt at være kristen menighed
 • At støtte de organisationer, som aktivt udfører et hjælpe- og solidaritetsarbejde for og blandt forfulgte kristne

Anbefalinger til danske organisationer

MEGAFON-undersøgelsen viser, at tros- og religionsfrihed er bredt anerkendt som rettighed, men at den samtidigt bredt blandt danskerne er mindre prominent end ytringsfrihed. Desuden har flertallet kun vage forestillinger om niveauet af undertrykkelse af tros- og religionsfrihed. Forbindelsen mellem forfulgte kristne og almindelige danskere er altså svag. Derfor er der brug for fortsat fortalerskab såvel som en viden om, hvad status egentlig er. Vi opfordrer danske organisationer, som er engageret i udbredelsen af tros- og religionsfrihed til

 • At give fortalerskab for forfulgte kristne høj prioritet, når ressourcerne skal fordeles. I fortalerskabet er det vigtigt at være drevet af de forfulgtes egne behov, og aktivt at undgå at forfulgte kommer til at fremstå som en femte kolonne gruppe for vestlige aktører. Det grundlæggende princip om at ’ikke gøre skade’ (’do no harm’) er vigtig i udbredelsen af tros- og religionsfrihed for alle.
 • At bidrage til etableringen af aktive relationer mellem danske menigheder og kirker i vanskelige situationer

Tænketanken for Forfulgte Kristne

Vores formål er at formidle dokumenteret viden om overtrædelser og krænkelser af religionsfriheden nationalt såvel som internationalt.

​At have fokus på religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

At hjælpe menigheder og øvrige til at udvise solidaritet med og støtte til forfulgte kristne og at anbefale konkrete handlemuligheder.

Kontakt os

​Tænketanken for Forfulgte Kristne

E-mail: info@tffk.dk